ตัวชี้วัดที่ 1

ตอบคำถามตัวชี้วัดที่ 1

กรอกอีเมลล์

ใบงานที่ 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..........เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        
         ๑.     อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
         ๒.     บอกความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ได้
         ๓.     อธิบายบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
         ๔.     อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๕.     อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๖.     อธิบายความหมายของคำว่า ข้อมูล และสารสนเทศได้
         ๗.     สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารได้
        ๘.     สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานไมโครซอฟท์ออฟฟิซ
        ๙.     มีความรู้และคุณธรรม สามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐.    นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ ชีวิตและช่วยให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5หน่วย ได้แก่
...1.1. หน่วยรับเข้า
...1.2. หน่วยประมวลผลกลาง
...1.3. หน่วยความจำหลัก 
...1.4. หน่วยความจำรอง
...1.5. หน่วยส่งออก
2.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
3.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น
...แก้ปัญหาสร้างงาน
...สร้างความบันเทิง
...ติดต่อสื่อสาร
...ค้นหาข้อมูล

ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศ
...1.1 ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
...1.2 ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
...1.3 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
...1.4 ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น
...2.1 คุณภาพชีวิต
...2.2 สังคม
...2.3 การเรียนการสอน

ตัวชี้วัด : 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.ข้อมูลและสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูล
3.วิธีการประมวลผลข้อมูล
4.การจัดการสารสนเทศ
5.ระดับของสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 1 หน่วยกิต

..........ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน ความแม่นยำ และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานวิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้ จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขโดยใช้กระบวนการทำงาน
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ด้วยความ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยต่อไป

ตัวชี้วัด

ง3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน