สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แปลความหมาย


ให้นักเรียนแปลความหมายเมนูและคำสั่งให้เป็นภาษาไทย (ถ้าไม่ชัดเจนให้ดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปุ่มสำคัญบนคีย์บอร์ด

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        
         ๑.     อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
         ๒.     บอกความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ได้
         ๓.     อธิบายบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
         ๔.     อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๕.     อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๖.     อธิบายความหมายของคำว่า ข้อมูล และสารสนเทศได้
         ๗.     สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารได้
        ๘.     สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานไมโครซอฟท์ออฟฟิซ
        ๙.     มีความรู้และคุณธรรม สามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐.    นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ ชีวิตและช่วยให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5หน่วย ได้แก่
...1.1. หน่วยรับเข้า
...1.2. หน่วยประมวลผลกลาง
...1.3. หน่วยความจำหลัก 
...1.4. หน่วยความจำรอง
...1.5. หน่วยส่งออก
2.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
3.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น
...แก้ปัญหาสร้างงาน
...สร้างความบันเทิง
...ติดต่อสื่อสาร
...ค้นหาข้อมูล

ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศ
...1.1 ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
...1.2 ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
...1.3 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
...1.4 ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น
...2.1 คุณภาพชีวิต
...2.2 สังคม
...2.3 การเรียนการสอน

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน