ตัวชี้วัดที่ 1

ตอบคำถามตัวชี้วัดที่ 1

กรอกอีเมลล์

ใบงานที่ 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..........เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5หน่วย ได้แก่
...1.1. หน่วยรับเข้า
...1.2. หน่วยประมวลผลกลาง
...1.3. หน่วยความจำหลัก 
...1.4. หน่วยความจำรอง
...1.5. หน่วยส่งออก
2.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
3.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น
...แก้ปัญหาสร้างงาน
...สร้างความบันเทิง
...ติดต่อสื่อสาร
...ค้นหาข้อมูล

ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศ
...1.1 ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
...1.2 ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
...1.3 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
...1.4 ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น
...2.1 คุณภาพชีวิต
...2.2 สังคม
...2.3 การเรียนการสอน

ตัวชี้วัด : 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.ข้อมูลและสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูล
3.วิธีการประมวลผลข้อมูล
4.การจัดการสารสนเทศ
5.ระดับของสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 1 หน่วยกิต

..........ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน ความแม่นยำ และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งานวิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้ จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขโดยใช้กระบวนการทำงาน
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ด้วยความ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยต่อไป

ตัวชี้วัด

ง3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน