ตัวชี้วัดที่ 1

ตอบคำถามตัวชี้วัดที่ 1

กรอกอีเมลล์

ใบงานที่ 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..........เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5หน่วย ได้แก่
...1.1. หน่วยรับเข้า
...1.2. หน่วยประมวลผลกลาง
...1.3. หน่วยความจำหลัก 
...1.4. หน่วยความจำรอง
...1.5. หน่วยส่งออก
2.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
3.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น
...แก้ปัญหาสร้างงาน
...สร้างความบันเทิง
...ติดต่อสื่อสาร
...ค้นหาข้อมูล

ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศ
...1.1 ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
...1.2 ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
...1.3 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
...1.4 ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น
...2.1 คุณภาพชีวิต
...2.2 สังคม
...2.3 การเรียนการสอน

ตัวชี้วัด : 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.ข้อมูลและสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูล
3.วิธีการประมวลผลข้อมูล
4.การจัดการสารสนเทศ
5.ระดับของสารสนเทศ

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน