ตัวชี้วัดที่ 1

ตอบคำถามตัวชี้วัดที่ 1

กรอกอีเมลล์

ใบงานที่ 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..........เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

        
         ๑.     อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
         ๒.     บอกความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ได้
         ๓.     อธิบายบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
         ๔.     อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๕.     อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
         ๖.     อธิบายความหมายของคำว่า ข้อมูล และสารสนเทศได้
         ๗.     สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสารได้
        ๘.     สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานไมโครซอฟท์ออฟฟิซ
        ๙.     มีความรู้และคุณธรรม สามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐.    นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ ชีวิตและช่วยให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน