ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/60

ตัวชี้วัดที่ 1

ตอบคำถามตัวชี้วัดที่ 1

กรอกอีเมลล์

ใบงานที่ 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..........เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศ
...1.1 ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
...1.2 ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
...1.3 ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
...1.4 ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น
...2.1 คุณภาพชีวิต
...2.2 สังคม
...2.3 การเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน